Dr Ali KILIÇ

 

LITTERATURA MA 

NAMA DAYIKE,

MELEKA HEMEDE  MİRZALİE SILEMANİ’RE

 

 

Diyarbekir,Seyrantepe

Mespısxane Eskeria Tirku

Asma Amnunia Vırene 1973

 

 

Dakıle, Dakıla mı, Mela mı,Dayé,

 

              Ez ewru, mepısxane Diarbekir’de, bone diyine de, cıle hu ser o,nişt ro. Mı sıma,dewa ma, Baxçe vere çevere ma, ua Çeme Muzıri mı  andera  hu viri.. Tu, Pié mı, brayé mı, Sılema, Memed Ali, Seydali, xalê mı Mıstefa, wuaé mı,Aisa,Yemose, Amike mı têde yene ‘ra mı vir. Perodais e,sıma é Tertele Dersimi, amıka mı Sengalé, Khalike mı, Ap Mirzali pencere mepısxani’ra dot vere Tanq û Topune Dewleta tirki yene ‘ra vere çımune mı.Dı roj nara avê Bakıle mı ve, Ape mın o Pil, Memedi, amei, Seyrantepe’de  ez mepısxane de diu. Bakıle mı, mı’ra pers kerd vake :” Bıko, mepısxan o khe sıma tedere, ku yo?” Mı ki Bone diyino  khe ma téderime, mı mısnara  Bakıle ho’ra mı va “ Bao ma, hazka, ha  bon de mepısme ”.Lewe mı’de Musa Anter, Mehmet Tüysüz, Ferit Uzun, Ahmet Zeki Okçuoğlu, Dr Tarık Ziya Ekinci, M. Emin Bozarslan, Mehdi Zana, Mümtaz Kotan, Nizamettin Barış Avdıle Siverek, Bayramé Siverek, Hesen Gülmez  bi. Bakıle mı huya vake “Mı eskheria hu ta kerde, na cao khe sıma tede kerde hepıs, na cai, axıre ostoru vi, ma ta ostori giredene”.Ma tê de pia huaime Pée teli de Ape Mı Memed bıne zımelu’ra huyene. Mı va  “Apo çınare  hen huyna?” Mote Ferit Uzun û Mehmet Tüysüz bi, vake “ na havale to  mordeme de xırte, ez sıma mepısxane  ken weié, keı khe sıme vejai, hêfe Khalik Mıle Uşeni Aşıra  Avasu’ra bijere”. Ma oncia têde pia huaime...Bakıle mı, Ape mı Memed, bi raşt şi.  Ez Ferit Uzun û Mehmet Tüysüz ma ame ime, ma veng dara Zeruk Vakıf Ahmetoğlu, Ahmet Okçuoğlu, Musa Anter. Na niada khe bertenge Qause hot nêwerdani este, vatena Bakıle mı rasta. Dakıle Qausa Mepısxania  ez 182  havalune  pia ma tederime, ta axıra ostoruna ,mare kerda  mepisime.Ue çin a.182 mordemi rié hu zu kurna ue de şune Zu  WC hu esto..Ua germine  çina.Kes hu ni şuno.Germo. Zof germo. Şie de germineni  52  wa.Waxto khe  vere pencere niseme ro, dot’ra vao khe yeno tu vana  adıre vere  fırıno û tandura adıt khıle dana..Germ rié mordem keno husk.Jede haval ne weşe. Doxtor çino.Derman çino. Axura vırene de téde cile havalu pıre aspızu vi.

Mı ve qomandani ra da péro, caé mı vurna ez rusnu axura diyine.

 

            Tevera bese ne keme tua mı hernime. Kantin deste eskeria dero. Jede çi çin o. Werdene karawana eskeri a. Zere germia  cemdermu ardi vi   havalu  mere di vi.Ma nê werd peiser çarnara cı. Teneke hemgen, Runi, pendir o Ape mı Medi ardi vi Qomandane  Qolordiye  7 e gureto berdo. Mı afkate ho’ra  vake su gere Qomandani bıke  yi tuun hemgen turaqe mq tırto. na dijden kerdena, Qumandané  tirki dızdo, dızde kero.

 

               Dakıle  ez to’re  na axıra ostorura mepısxane Diarbekir’a na nama nıvısnon. Cil sero niştime ‘ro.Dorme na axıra ostoru  çarali  hire çor suri têll esto..Pée Têlu’ra  çor hete mepısxani  poncas şesy tanqi  topi este. Mitralyozi çarne ra ma ser. Cer zere  desta  Diyarbekir’de Pée 7.Qolordine spede rew eskeri talim cene sordı’ra hata su venge peqa peqa  çeku hesneme. Sıpede ez havalune  ho ra van “ çeke eskere tirku bié je hala hala kutku” Ma huais ceno.Axura ostoru na  hirey cai a.  Axıra vırene de a é khe newde amé pê pêgureto yi este. Nate dote Axıra vıren û  diyine de  mızxalei (hücrei) este. İ.Kaypakkaya  na mızxalu’de vi Axura diyine ma 182 kırmacime  ponc ses  tirki este. Axura hireyine de  Nurci  nisene ro.. Havale mı Ferit Uzun wes tomır cineno,  lawuke vano:Venge hu, jı roşta tij  bereqin o. Ferit vano: 

 

        “Dayé! Ez xorte  kırmanci o, ez son pêrodais Dayé’

          Ez gereke biérine  kıstene  Dayé tu me berve!

         Dayıka   mı tu tım Kurdistan a

          Ez ve hu tu  xelesnon  bındesteni’ra,

         gereke ez bı mırıne Dayé tu me berve!

 

Dakıla mı,

Ez nıka vaten û hesneéna tu ser, têde qese tu mı’re Terteli sero qesei kerdi,gosune mı de eve lawuka Ferit  bene derge sone.Yeno’ra mı vir roza khe ez ve to’ra ma pia şime Hêgao Pil çe Khalikhe mı.Peroj ra tipia, Ez tu Khalık mı, ma pia  Hêgao Pil’ra bime raşti amé ime sere Pule Qula.Khalik mı’re perodaisé ho ser o, qesei kerd. Cerr çeme Xarçik  mısna’ra mı, dot gıle Puli. Azgu, Xozmerage , Xıloz, Xaskare, Borr Gini é.Çutur yı vırenia dısmeni bırnai vi.Qale Xale mı Ali kerdene.Sewkania xale mı perodaiso çerr mı’re qesei kerdene. Honde perodais’ra tipia huyene.Çıme Khalik mı jı roşta çıme sırtlani bereqiene.Darde kerdena Ape tu Alié Mir Z’Alié Sılemani, çutır u we Seyd Rizai’ra pia Dardekerdi vi yı mı’re qesei kerd. Deste hu çarna’ra hete Koé Suri ser, Vaka” niade, ha gıle ha koi’ra  alaié eskere tirki dorme  hurdi xalune tu guretivi.Ali ve Hesen’ra.Ramé vorai vi, mız û duman bi vi.Yine amaéna eskere tirki  mız’ra  ne di vi. Xafılde duman darino we, niadane khe alaia tirki dorme çarali bırno.Eve coamerdié daivi pêro.Pee cü, eskeri pê guretivi.Caé ma cı’ra  perskerdevi. Xalune tu qesei nê kerdivi.Avê Xale to Ali, hata mié kerdi vi wele.Verva yı dayvi Hesen’ro  eziyet kerdi vi.Hesen qesei nê kerdi vi.P”e cü hurdi çime Hesen verva Ali veti vi.Ali qesei ne kerdi vi. Qomandani  sungi peıra sanay vı Ali, vere qırtıke ‘ra vejai vi. Hurdemine qesei ne kerdi vi. Eve coımerdié şehit bi.” Mı çımune Khalik de niada hierşi rira gır biyene. Tu ki berva. Pule Qula de ma nistimi ro Khalik mı çesıke hu vet, qılaun kerd pıre kamosi, ceve ho’ra kemera adırgi vete. Pié nero sere  kemera adirgi. Eve adırge da puro.Çik vejia pié fiştera cı, Khalik  pia vesaié nero sere kamose  Qılaune hu ser..Qılawun sımıt dü sana hu. Tij nişti vi ser.Şuanune  mali, mal gai hete Azgu’ra sanai hu ver ardi vi. Dorme dewe. Dêka mı Ete veng da, ma uştıme ra şi me çe. 

 

Tu mı ra perskena vana “ tu çınare  mı’re nine nusnena? Seveta çınayi? Qeı qale lauka havale hu nê kena?”. Qesa raste, perodaise xalune mı amé vere çımune mı. Perodaise tu, Perodaise Khalik, Pérodaise Mirzali, Ko’ra mendena sıma  Sengale. Ma ta kerdime axura ostoru, pê sıma khe gureti vi, caé sema  Xecerié de  senen vi?

 

Havale mı lawuka hu vano:”Dayé tu ez ardu rié dina. Tu ez şutu eve hersu çımune hu,  zere derd û  xızanen’ra , ez gereke bı mırine Dayıka mı tu me berve!”.

Beno dakıla mı, perodais ideale mordemi o.Khalike mı tu ki vatene “ “ma hiefe hot bedelune hu gureto”. Tu rınd zof rındek zonena merdene û darde kerdena xortu ne ma. Bê çek, bê qewxa, bê hewl û bê xırav.Qesa raste na xortu  sıte cızıkune sıma lito. Perodaise xalune mı adır khıla welate ma wa. Perodaise  Dersimi nun sola ma wa.U asmen’ra astare, hewra ramé, firig’ra genim, roşt’ra peme, tij’ra dısmala azadia. Yı hierse çımu,ewru ma’re bié kosavié adiri, ma’re bié khıla dısmala azadia tertele Dersimi.

 

Dakıla mı,

Ez hen zonon khe, bervise sıma, bervis ni o,perodaise çekıne Tertelio.U pée çek de, lawuk vatena Yvıse Sei Khali o.

 

Havale mı lawuke vano.Haval hen zonene khe, sıma seveta merdena ma bervene. Ha ez hen zonen khe sıma seveta azadi dové pêro, u sene qeso henen vano? 9utir hi vira keme? Waxto Xale mi Ali  û Hesen Koo Sur de kisai, waxte 52 gule çe khalime qîrkerdi, waxto khe 250 demeniz Mar_çk’de qirkerdi qaz verdai’ra ser wêsnai kam hu vi’ra keno Dayê, Dakila mi?

Nê hevale mı nê zonene khe tu herme ho’ra hire mawzeri gire dai vi.  Tertele Dersimi’de. Sıma  kosavié adır saynai we seveta azadi gonia domonune ho de.

Dakıle mı

 Havale mı Ferit,  Cigerxwin’ra vano:”Sıma hata kei bıne destûne axa û begu de manene? Sıma hata kei nüa rezil u rusva manene? “ Vatena  Cigerxwin wesa rında,letei’ra rasta.Heto bin ‘ra vatena  Çigerxwin  kemi a.Çinare? Tıka  na axıra  ostoru’de  25 endame partia Dr Şiwan este, jede hu, axa û Bege. Yıne ‘ra kes tirki nê zone. Mamo, Agit Tanrıkulu, Şewab Bilgiç qe tirki nê zone.Na hevale PDKT jede axa û Bege. Cigerxwın  seveta Stalin Şoare  vati vi. Dersim û Qoçgiri tu a nê vaté.Jı Nazım Hikmeti tua nê nıvısnai vi. Stalin ki tertele  Dersim de çek roti, Tanki dai Dewleta tirki  ma qırbı kero  çutir khe  dewleta alamani   64 Taire  Bombardımane  Heikel  dai vi  Devleta tirki, koé ma jaré bazar u sukhe  mılete ma  bomba kerdi, koé ma hégaé ma, dewe ma rıznai,vêsnai, dardi we.Ma khe bıne   bamdıra Axa u Begu biyene, axaé Çuxure Devleta tirki qır nekerdene, Axaé  Şırnak û Silopi na axura ostoru de ne mendene.Eve zovina qese Ma khe bıne   bandıra Axa u Begu biyene, ma çek guretene yı kıstene, qeso gırs,mesala  çine vié, azadi ma’ra nijdi vi..Hete ju’ra vatena  Cigerxwin de  niweşia aqle  burjuvazié qıskekianara zon, na niweşié jede kora. Gama perodaise dergi né vinena.Bado, kes laé fedodalizm û faşizm  û kolonializm  û emperyalizm hu vira ne keno. Perodais verva çoremino, strateji û taqtike hu vurino. Demdaisé welate ma, raa  Azadi û sosializm xeile derg a, kılm nia. Jı Cigerxwin xorte ma xeta kene. Perodaise yine, hata nîka, karker û dewuz û  qıslacü dıma nê şié.Guro gırs ne kerdo.Raa prolataria  sas kerda. Nu karaktare sınıfa yi no. To’re eve dez anra zu, heşte na’ra avé çor  qıslacié Şırnaqi améi mepısxane. Xevere dê mı vake “ çor Dersımiz ame, su cı’re cilu rake!”.Çor mordem amei. Ez nas ni konu. Mı vendara Dr Tarık Ziya Ekinci amé muayene kerd, vake na mordemu zof şaset dio”.Kotira, roza vine ust’ra. Komün de ca çine vi.Havalu ara hu kerde, do’ra tipia mı yıne ra pia ara hu kerde. Ez mısu khe ne çor mordemi Dersımız nié, hema  yine verva  cendermune titku çor saati eve çeku dai vi pêro.Hen ke şaset  div khe nem roza’ra têpia  bese ni kerd hu ser raurze. Mı havalune ho ra vake qıslacü  bijerime Kommüne ma. Ahmet Zeki Okçuoğlu  vake “ çı münasbet? Ma rewşen ime, dewuzu’de nê niseme ro”. Ez sas büne medu rasta khe niweşia aqle  burjuvazié qıskeki çewta, kora.

 

Dakıla mı,

Ez to ‘re na axura  ostoru se ro   dı hire  qesu anra dust.Axıra vırene ma 182 mordem ime. Pesewe taé pıstik kene,   tayê hewun  de çikene  vane “afff.. aff..”. havalu hewun’ra hesneno pée.Eve qesa raste, S.B. kare siyasi’ra zu ki   Avdileé Siverek esto. Zaza o..Brayé Avdili serkomsere Siverek kısto.Avdilei ki  pıştoé hu gureto şio no pa, serkomser kisto. Afkat Serhat koto mekeme Avdillai. Hurdemia  pia arde kerde mepısxane. Avdılla Zof Zazao de çer o. Çıme hu yo ju seqeto. Ez hen fam kon khe pée na qomplo Aşıra Bucağu esta.Rasta khe xeta Serhati çina.Mepıskerdena  Serhati zılm o. Bakıle  Serhati, Serdare PDK T vi.MİT u  dai vi kıstene. Mı sera 1961 Kovara Deng’ia khe Dr Şıwan ma’re eve deste K.Y. rusnai, Çe ma, mı  u waxt  sımare şéere  rameti Faik Bucak çarnene ra zone ma, mı sımare  wendene, “nê nun o, nê tene o ,Wui Heqo! na qeda bela koti’ra vejié, Dewlete her çié ma ma’re gureti, ma kerdime xızan,  havali pers nekene sılam nedane piü u bıra, Haqo tu çina têsani ra merdime  vere çem  gureto”. Ez  Serhati  estemol’ra nasken. Serhat, braé hu Sertaç lewe mı de Kadırga de mendene..

 

A roze  vere penceride Avdilei   nun nai vi ro, pée cü gorçini amené  werdene.Avdıléi pe gorgeçine   gureti vi. Dakıla  Avdilei, roza semié amei  vi vinetais ..Ma ame ime vere teli, Avdıla vake” Dakıle ha bije  na gorgeçine  bere  ra verde, ez eve comerdia hu tıka na mepısxane de  vındon. Mı hiéfe brayé ho dewleta tirki’ra  eve çeren û  comerdié gureto”.  Dakıla Avdilli vake” ez qedaye laze ho bijeri, tu laze kamıj coanıka.”

Dakıla mı,

Ez rınd zonon khe sıma Tertele Dersim de, ji Qoçgiri  teina mendi. Tertele name sıma o,Tertele de sıma eve perodais  hu ver estena..Sıma lınga çeki onte. Sıma cinü coamerdi, téde pia da pero. Çeme Muzıri eve goni gura. Viştu çor seati çem gonn şi. Perodaıise sıma ma’re  jı roştia hard û asmeni ‘ra menda. Ez hen zonon khe ma ve bervis ni, eve perodais dêse kokonializm û faşizm û emperyalizm rızneme.

Dayé Dakıla mı,

Ewru, ji vijer, venge tu vere dêse û mızxalune mepısxani de  hesna.Tı ama vere teli.Deste ma giredai vi. Mı perodaise  sıma  sero delxe kerd. Mı Ferit’ra vake  Ferit Lawuke vano:

“Ai  aii le mın ai  aii le mın Dayé

Dersim o Qoçgiri o

Yıne  kışti vi  xort û Miri  

Ai  aii le mın ai  aii le mın Dayé

Dersim o, Qoçgiri o,

Ferman gıran o ardi kıstene bav û bıra

Ax Dersim tu domon a, zeria mın a bela

Ai  aii le mın ai  aii le mın  ai lemıne Dayé”

Haval  perodaise sıma sero  lawıke vano:

“kes kesreta sıma  sıma nê zono”.

Dakıla  mı,

Ma rınd zoneme ,lawuke ma, çikenia tertelia. Khıla çekun Adır guretena bıria. Lawuke ma, çineviaié de perodais ane ra zon. Delxe zanista çineviaia lawkune ma’ro yena dina. Çeki,goni,kefeni,kıstene, haskerdene, hu verestene, verva bındesni perodise terteli, têde  pia  matérialé  lawukune ma é. Lawukê ma, çeko erjin o. Khila kuna ra cî. Adîr o, saînîn o wê, finora cî reîna. Oûa sîmteni a, bîrnin a.Vêsanîya nê qedin a. Tertel o, bra brayî dano kîstene. Zerîa bela ji demdaise   Dersim û Qoçgiri kou fine reqsê çeku.

 

Dayîka Delale,

Mepisxane Dîyarbekirî, dêşî, bese nê kene roşta azadî wesanê.

Reîna, eve roja sure, khila sure, tertelo sur.

Laze tu Alî

 

 

 

Dr Ali KILIC

 

 

Dr.Alî Kiliç

   

                      Şoara şêhîd Alî’yê Mîr Z’Alî’yê Silêmanî

                      Birayê Hemedê Mîr Z’Alî’yê Silêmanî

                      Apê Meleka  Hemedê Mîr Z’Alî’yê Silêmanî

                      Şêhîdê Dêrsimî Seyd Rizaî ra pîa    darde kerdî

 

Mordem Roze Beno, Roze Mireno

Merdene Çik a?

Perodaise Ma Wesvo

 

Name tu yo osin û dar

Rowar, çekdar, çitkar, karker

Çor hozor sera, ma tu sero vengdame

Venge domonu, venge cinikhu, venge perodaîs

Venge

Azadkaru, rowaru, çekdaru

Ma, eve roşta tij, eve roşta çekê tu, tu dıma vozeme

Ma verdo dismen dime, ma dôvê pero, eve çeku eve khuçu

Ma dôve perô eve zenge, torjê, brak û çakhucu

Seveta xelasê wêlatî

Ma cond rey verda dima, remna berd kerd tever

Peqena, est tever,çer û vir kerd kelpe dismeni

Ma qiltifong est, tirkêman est, ma klaşinge este

Seveta xelasê welatî

 

 

Name tu yo osin û dar, xanedan

Rowar,çekdar, azadkar, çitkar, karker

Tu raa perodais misne ra ma

Tu çek dara ma dest, ma esto hu ver

Tu esto hu ver tu dave pero eve coamerdiê

Tu qirkerd qedenaî dardwê tede alayîe tirkî Dêrsim de

Tu qulotit roy,koyi, astarey, çewligi, mergi, puli

Tu cere çerûna, hêlie koi, sevkan û çekdar tu ya

Sosine gile koi, venge çeki Alî’yê Mîr Z’elîyê Silêmanî

Tersune tu ver dismen vozdda, çekhe hu caverdaî

Tu verda dime peqenayî pul û gerisu ra

Tu osporo khewela, herme tode çek

Şene to ra çek,çımune to ra çek

Name to ra çek, qese to ra çek

Perodaise to ra çek

 

Name tu yo osin û dar xanedan

Rowar, çitkar, azatkar, çekdar

Çutir bi, hokmato bê namuss, pê to gurett?

Çutir bi, hokmato bê namuss, pê sima gurett?

Sıma berdi darde kerdi?

Tu berda El Ezîz de vere çimûne Seyd Rizaî de

Vere çimune Qemer û Yve Qajî de tu darde kerda

Dismen wuast darde bikero verva çimune sıma

Laze Seyd Rizaî.

 

Sire ame Yve Qajî

Tersa Yve Qajî nişi vere dara merdene

Kistox û cendermune tirk

Guret hard ra kaskerd Yve Qajî

Tersa Yve Qajî nişi vere dara merdene

Seyd Rizay to de niyade lewe hode

Tu va “ Qesa tu sere mi sero Bava

Ma seveta xelasê welatî

Kotimera na raa perodayis dime”

Tu vejiya ro kırşi ser, lâ guret est vile hu

Bine dara merdene de tu çika, tu qirra, vakhe;

Ters çiko?, xof çiko, bervis çiko?

Tu çika vakhe teslimiyet çiko

Merdenê çika

Seveta xelasê welatî pêrodaise ma wesvo !

“Mordem rozê beno, roze mireno”

Tu linga hu dêwê kırşı ro, tu ve hu, hu dardê kerd

 

Sania ra lesa tu dara merdene ‘ra

Vileşîaro osinê koî, puxur da lesa to ra

Vileseî mendî, koî birrî çewligê Dêrsîmî

Bervaî tede koe Dêrsîmî

Bervaî   aşîrê Dêrsîmî

Bervaî tede vîlîkê koî, çemî, pulî

Ma re perodaîse tu o çekin mendo

Çimê tu yo çekin mendo mare

Çekê herme tu mendo ma re

Na me tuyo osin û dar mendo ma re

Perodaîse tu yo çekin mendo ma re

Coamerdîya tu menda ma re

Qesa tuya pîla  girse menda ma re

Bıne dara merdene  tu va

Ters çiko?, xof çiko, bervis çiko?

Tu çika tu  vakhe teslimiyet çiko

Merdenê çika

Seveta xelasê welatî pêrodaise ma wesvo !

“Mordem rozê beno, roze mireno”

 

Dr.Alî Kiliç

 

 

Seveta Belgizar’e

 

Ni koi, koé Dersimi e, berze kemerine vorine

 

                                                 

Tayine sero  sero feteline xorte ma, çek giredo xortune ma ,kove ko feteline, rostia çhimune ma, domone ciranune ma

 Çek  nane dismen’ra  sone ko’ro, sone  diyare welate ma feteline, feteline

 

                               

 

                     Ni koi, koé Dersimi e, berze kemerine vorine

 

                                                  

 

              Name, na kou’ra vane  Koé   Belgizar a Qoçgiri

 Wuiy ez qedaye sima  bijeri;uska bia rast haskerdena welate ma

 

                              

                         Niade  Belgizar a   Delal çutir rindek huyne çeneke ma,

                                 huayise rié  gerilla ji kouné ma pak u zelal

 

1 (301)

 

Cutir rindek huyene na çeneke Gerilla..

 

1 (310)

 

Tore kerde top arde vilike welate ma Ha bije ye tove  na surenia na viliku

1 (382)

 

Teiy  niade  xorte gile koi

1 (344)

 

 

1 (362)

 

 Verva  tu ame  tore  kerde top arde  vilike welate ma

1 (386)

 

Ha yi tove  vilike koué mi, ha yi to vo zeria mina bele.

Paris 03-05-2006

 

      LITTERATURA MA –II, SANIKI

 

SANIKA  LÜYE. PİRE KOLE

FORMA DİREKT U KİLMEK(vatena  Dersimî)

 

          Lüye, Pire,Kole

Pire sona kolü

Lüye yena sıte Pire wena

Pire yena darié cena dana dıme Lüye’ro dıme Lüye çel kena bena nana vere çeran ‘ra.

 

Lüye  cerane  Pire vero

Vana “Pire ! Pire! Gonia ho kon to’ra

Dıme  bıde mın bon  ho re pê  pçhalp-çhulpê ho  kon”

Pire vana

“Tı su, mıre sıte mı biya, ez ki dıme tu dan  tu”.

 

Lüye sona vana:

 

“Kole! Kole! Sıt bıde mın

Sıt bon dan Pire

Pire Dıme mı dana mı

Bon ho re  pê çhalp-çhulpê ho  kon”

 

Kole vana: “so mıre tene velg bia,”

 

 Lüye sona vana:

Daré ! Daré ! tene velg bıde mın

 Velg bon dan Kole,

Kole  sıt dana mı

Sıt bon dan Pire

Pire Dıme mı dana mı

Bon ho re  pê çhalp-çhulpê ho  kon”

 

Daré vana “tı su  tene uwe bia na khulerê mı ke, ez ki  velg dan  tu“

 

Lüye sona vana:

 

« Hini! Hini! Tene uwe bıde mı

Uwe bon kon khulere dare

Daré velg dana mı

Velg bon dan Kole,

Kole  sıt dana mı

Sıt bon dan Pire

Pire Dıme mı dana mı

Bon ho re  pê çhalp-çhulpê ho  kon”

 

 Hini vano” su Çêna Pasay bia mı sero bı reqeşio  ez ki uwe dan tu”

 

Lüye sona vana:

 

“ Çena Pasay! Çena Pasay !

Bi şime hini sero bı reqeşié

Hini uwe dano mı

Uwe bon kon khulere dare

Daré velg dana mı

Velg bon dan Kole,

Kole  sıt dana mı

Sıt bon dan Pire

Pire Dıme mı dana mı

Bon ho re  pê çhalp-çhulpê ho  kon”

 

 

Çêna Pasay vana” su mıre çıté khundırunê rındeku bia, ez

 Khundıru pay kerine wo waxt ez ki yon  Hini sero reqeşin“

 

 

Lüye sona vana:

 

“Goskar! Goskar! Cite khundıru bıde mı

Bon dan Çena Pasay

Çena Pasay yena hini sero reqeşina

Hini uwe dano mı

Uwe bon kon khulere dare

Daré velg dana mı

Velg bon dan Kole,

Kole  sıt dana mı

Sıt bon dan Pire

Pire Dıme mı dana mı

Bon ho re  pê çhalp-çhulpê ho  kon”

 

 

Goskar  vano: „ tı su mıre haku biya,  ez ki  çıte khundıru dan tu”

 

 

Lüye sona vana:

 

 “Kêrge! Kêrge ! haku bıde mı

Haku bon dan  Goskari

Goskar khunduru dano mı

Khunduru  bon dan Çena Pasay

Çena Pasay yena hini sero reqeşina

Hini uwe dano mı

Uwe bon kon khulere dare

Daré velg dana mı

Velg bon dan Kole,

Kole  sıt dana mı

Sıt bon dan Pire

Pire Dıme mı dana mı

Bon ho re  pê çhalp-çhulpê ho  kon”

 

 Kêrge Lüye ra vana: „Tı su mıre tene Qut bia, ez ki haku dan   tu“

 

Lüye sona vana

“Pétag! Pétag ! tebe Qut bıde mı

Qut bon dan kêrge

Kêrge haku dana mı

Haku bon dan  Goskari

Goskar khunduru dano mı

Khunduru  bon dan Çena Pasay

Çena Pasay yena hini sero reqeşina

Hini uwe dano mı

Uwe bon kon khulere dare

Daré velg dana mı

Velg bon dan Kole,

Kole  sıt dana mı

Sıt bon dan Pire

Pire Dıme mı dana mı

Bon ho re  pê çhalp-çhulpê ho  kon”

 

Pétage vana, tı su mıre tene sılê Gai bia  mı şüağ ke, ez ki qut dan tu”

 

Lüye sona vana:

 

“Gao! Gao! tene sıl bıde mı

Sıl bon kon Pétage’ra

Pétage Qut dana mı

Qut bon dan kêrge

Kêrge haku dana mı

Haku bon dan  Goskari

Goskar khunduru dano mı

Khunduru  bon dan Çena Pasay

Çena Pasay yena hini sero reqeşina

Hini uwe dano mı

Uwe bon kon khulere dare

Daré velg dana mı

Velg bon dan Kole,

Kole  sıt dana mı

Sıt bon dan Pire

Pire Dıme mı dana mı

Bon ho re  pê çhalp-çhulpê ho  kon”

 

 Ga vano : “Tı su mıre sepetê sımeri bia, ez  ki sıl  dan tu”

 

Lüye sona vana

“Merek! Merek! Tene sımer bıde mı

Sımer bon dan Gai

Ga sıl dano mı

Sıl bon kon pétage’ra

Pétage Qut dana mı

Qut bon dan kêrge

Kêrge haku dana mı

Haku bon dan  Goskari

Goskar khunduru dano mı

Khunduru  bon dan Çena Pasay

Çena Pasay yena hini sero reqeşina

Hini uwe dano mı

Uwe bon kon khulere dare

Daré velg dana mı

Velg bon dan Kole,

Kole  sıt dana mı

Sıt bon dan Pire

Pire Dıme mı dana mı

Bon ho re  pê çhalp-çhulpê ho  kon”

 

Mereke vana “ Tı su serê bonê mı luğe ke, mı na dılapu ra bıxelesne, ez ki Sımer dan  tu”.

 

 

Axre teseliya Lüye ke kuna, hore sona serê  Mereka sımeri  Lüye hore pê luxe cêna bena, ree zu fıse nana na het ser, zu fısa bıne ki nana do het ser.  Dıme hu nana pa, rée na het fiştnena rée do het fiştnena  Mereke rındek luxe kena, yena war, Mereke ra vana: “Wakıla mı, mı bonê tu rındek luxe kerd, karê ho qedena, tu ki emaneta mı bıde mı, ez ki hore şêrine, raa mı jêde derga”

 

Mereka Sımeri ki Lüye ra vana: “Berx u dar ve, tu ez na dılapura xelesnune”

 

Mereke ki sepetê sımeri dana Lüye,

Lüye ki sımeri bena dana Gai

Ga  ki hore weno,

cıre sepetê sıl keno,

sepetê Sıli bena hore Pêtage şüax kena, Pêtage ki Qut dana cı,

Qut bena dana Kêrge,

Kêrge ki hore qut wena, cıre haku kena,

Haku bena dana Goskari,

Goskar ki hore weno, cıre cıfte khundıru virazeno,

Khundıru bena dana çêna Pasay,

Çêna Pasay ki kena pay, yena hini sero reqeşina,

Hini ki beno sa, muredo ho beno, uwe dano cı,

Uwe bena kena khulerê dare,

dare velg dana cı,

Velg bena dana bıza Kole,

bıza Kole ki hore wena, sıt dana cı,

Sıt bena dana Dapire,

Dapire ki dıme lüye geyser dana cı,

Lüye ki dımê huyo rındek cena bena hore pê çhalp-çhulpê ho kena.

 

Lüye şiye reste muredê ho.

Sıma ki bırese muredunê ho.

Lüye şiye hore.

Ez ki mendune sıma re.

 

LAUKA MAJİKE

( Sevata Cıtû Veyvu)

 

Zu  mordemo kokım bi

Dike na kokım bi

Dike Kokımi  peswe veng dêne

Kokım hewun’ra  hesnene pê

Kokım, kokım o de xıncikın  vi.

 

 

Dımxelek ame

Dik werd qılotıtro

Dike kokımio khe pesewe veng dêne

Kokım hewun’ra  hesnene pê

Kokım, kokım o de xıncikın  vi.

 

Kutık  ame

Dımxelek   werd qılotıtro

Dımxeleko  khe  dik werdi vi

Dike kokımio khe pesewe veng dêne

Kokım hewun’ra  hesnene pê

Kokım, kokım o de xıncikın  vi.

 

 

Çûyé amé

Kutık kıst

Kutıko khe dımxelek werdi vi

Dımxeleko  khe  dik werdi vi

Dike kokımio khe pesewe veng dêne

Kokım hewun’ra  hesnene pê

Kokım, kokım o de xıncikın  vi.

 

 

Adır amé

Çûyé vêsné

Çûya khe kutık kışti vi

Kutıko khe dımxelek werdi vi

Dımxeleko  khe  dik werdi vi

Dike kokımio khe pesewe veng dêne

Kokım hewun’ra  hesnene pê

Kokım, kokım o de xıncikın  vi.

 

 

Çem amé

Adır sayna we

Adıro khe  Çûyé vêsnai vi

Çûya khe  kutık kışti vi

Kutıko khe dımxelek werdi vi

Dımxeleko  khe  dik werdi vi

Dike kokımio khe pesewe veng dêne

Kokım hewun’ra  hesnene pê

Kokım, kokım o de xıncikın  vi.

 

Ga amé

Çem sımıt

Çemo khe adır saynai we

Adıro khe  Çûyé vêsnai vi

Çûya khe  kutık kışti vi

Kutıko khe dımxelek werdi vi

Dımxeleko  khe  dik werdi vi

Dike kokımio khe pesewe veng dêne

Kokım hewun’ra  hesnene pê

Kokım, kokım o de xıncikın  vi.

 

Şoané amé

Ga xenekıt

Gao khe çem sımıti vı

Çemo khe adır saynai we

Adıro khe  Çûyé vêsnai vi

Çûya khe  kutık kışti vi

Kutıko khe dımxelek werdi vi

Dımxeleko  khe  dik werdi vi

Dike kokımio khe pesewe veng dêne

Kokım hewun’ra  hesnene pê

Kokım, kokım o de xıncikın  vi.

 

Azrail amé

Roé şoane-i guret

Şoano khe ga xenekıt vi

Gao khe çem sımıti vı

Çemo khe adır saynai we

Adıro khe  Çûyé vêsnai vi

Çûya khe  kutık kışti vi

Kutıko khe dımxelek werdi vi

Dımxeleko  khe  dik werdi vi

Dike kokımio khe pesewe veng dêne

Kokım hewun’ra  hesnene pê

Kokım, kokım o de xıncikın  vi.

 

 

LAUKA MEZELE

 

Zu mordemo , rındek  û delal, gıle kou’ra amené

Pêskıré eşti vi dorme vıle ho, pêskıra de néqéşaié

 Dormé Kulé seré sari de,  puşié, heto ju ser demdia

Po’re ho , gızık û  gılorık vi

Zımele ho tadêné verşimşer amene.

 

Azrail  u mordem .düra gıle zovina  koé berj’ra di vi

Cao’de teng dé  Azrail  kot vırenié,  raa yi bırné

Ma ve xeir Azrail “ vake mordemeki”

Azrail vaké” xeir ve sılamet xorto!”

“vaze mı’ra ! vaze xorto!  tu nia koti’ra yena ? kata sona?”

“Ez çe xala ho’ra yon, son çe dakıla hu

Ez şune çe xala ho’ra nun o teze  kerd sayé

Ez cokaro amu ta”  vake lazeki

“Xorto” vake”Azrail”

“Haqe dina  tu mı’re rusna khe ez roé tu bijerine”

 Xorti vake “Ez bê sevet, bê neweşié, roé hu keşi né dan

Tu khe wuazena bi na  kemer sero gulase bijerime

Tu kne ez rıznu, Azrail, tu roé mı cena

Ni nê,mı khe miane tu berd hard, ez raa ho’ra son”.

Hurdemine juvin guret,spede hata su gulase kerde

Waxto khe su amé, tij niştero ser,xort lerza,tıkka

Nıada khe bio bıxe bıxa xorti,zof zor nefes ceno dano

Vano” Mı raverdé Azrail! Gonia hu kon to’ra

Reverde! Ez hona  xortu,

Mié  mı, mı sero vıneté, hona nê dıtê

Hona pêndıre mı ni sencio

<<hermeta mı hona zof cenza

Qail  nio khe a bı mana  viaé

Laze mı hona zof domono, sey mendene  bara yı ni a

“Tuha  né beno “ vake Azrail” mié tu doşine, pendıre tu sencino

Sée tu beno pil, ju ki name hu nano hermeta to’ra.”

 

Dr Ali KILIÇ

 

 

 

çapkirin

copyright © 2002-2006 info@pen-kurd.org