Anwar  M. Ahmad , anwarahmad@web.de

Bangewaz Ait, Beboney roj chan mindal: debiwaye..?
Mangekan
Cark tir leser RNUS
Gjens, ewtns yan Rns?!  - 2 -
Gjens, ewtns yan RNS ?! ( le ser key rns kurd  - 1 - )
Siyaset paradoks (djber) yan rewit paradoks?!