Mirçika Zerde

Evîn Çîçek

Mirçika zerde !

 tu  çıxaş wes wuanena tu çiftnena

Qei  se vi caé to   çine vi ?

Tu ama tıka sere sare mı’de  wuanena

 Ez  to’ra van tu  mı fam kena

Tu  xerıvia  mı,  bekeşia   mı ki vinena

 Yı tu,  halene to est o

Yı mı, çe mı çin o

Azadia to

Heşiria mın a

Weşia to

Ne weşaia mın a

Dorme  tu  pır o

Kes çin o, ez teina  mendo

Bê mînetia to motazia   û  dest rakerdena  mın a

Werdena  leırune tu é azad

Wêsan  maneena  domonuné mın a

 

Mirçika  Zerde !

tu çıxaş  wes wuanena

Çıxaş wes perene’ra

Koçberi  wedario nê mano  têde  dina de

Neçaria khe  ama sare  mı ser

zeria mın a bele wesnena

Sare  laze  mın o khe  sare  ho noro şene  mı ser

venge to hesna

Xafılde,  rié  hu çarnera  verva asmeni laze mı

Heto ju’ra  poncıké huyé   hit sayneno ‘ra

Heto bin’ra  mı va   su ! su !

xojivé  to mote laze mı çarneno ra to ser

Cigere mı vano «  dayé ezik  ji na mirçuku  azad  biene

Ez şiéne  welato ho,   dew û dew  feteliéne. »

Mirçika Zerde !

laze mı to gosdano

Azad  û baweria  tu zeria  mın a bele vılesneno  ro

Be minetaia to  rindeke mı qarna

Çime ho  to’ra  mende

Çime ho to’ra né cevısneno’ra ,

Tu ki , corde yi de  tei niadana

Sere  solune ponu’de xılbeno, veng dano

Roştia çımune mı 

«Hei Azadi tu koti menda ?

Merdome ma axme bié şié kes nino ma pers ne keno

Tayre  sima tede pia perene  ‘ra bene berjı sone

Tayre khe  dorme  daru’de mende

Jı ma, pere yine  dırvetin e.

Teina mende , bese nekene   rapere

Beno  khe  werte ma de  ferqe ho  est o

 mirçiki dırevetin e, hema  azad u serbiayé. »

 

Mirçika  Zerde !

 perskerdena  şiren   mın o khe zeria mı sero

Sare mı dezeno, ez nê wesu, hire mı sono

   Mirçika Zerde  beno khe  fintoze mı’ra 

   Jede qesu gıranu  perskeno

Vano ;

«  Daé qa  Mirçike ma  ki  nia wes wuanene ?

Nê wuanene ?

Çi waxt ez  besekon  son yine  vinon ? »

 

Mirçika Zerde !

tu ez berdu sere domonia mı

Tu ard vere çımune mı

Çikenia domonune   dirvetin û gonın

Mirçika Azad !

Rengé Roj to’re bié namei

Mirçike welate mı

  düy û buoa   dermanune kimyevi de mendi

Bê asm û bé roj 

Ez dewa ho silaié kon yene ‘ra mı vir

Ez cokaro  amu  ta lewe na çemi

Ez wuazon bivini  çutır  wele   kena  vala hu

 gulune sur û  beybunu

Çutır ue  puluşina’ro   kemeru 

 Ez  mote  tu  bon  bervon

Van eve  zu venge dirvetin

Van “  beso endi koçberi û bındesteni

Ma hata kei maneme  nüa tevera

Ma hata keı   welate  ho  vineme

Ez rast vinon  her roj vıle çewtia  domonune ho

Leıre to halene to’de   baweria ho esta 

To eve vatena ho dorme yine çeper kerdo

Leıre  to  weswuare   eve tırkemane  ewlekaria  to

Kefweşié bara sıma  wa

eve haskerdena azadi  wes biane 

 To Leire ho   eve wendisé huo delal  kerde pil

Né venge béaxki,

 tu  eve venge ho kena pil

Mirçike welate mı !

Qır bi şi  eve boa  nefti

Bua zifti leirune yine  xenekıtı

Leirê mirçıku  ju dayıkune  ho nê çıftnene

Mirçike welate mı

 bıne  barune tersu û  gıranude bene

Tu se vana domonune welate mı’re,

Dardo we  zone Dayıka yine

 

Nê dio rié dıbıstani eve hozoru domonu

Tu eve vatena ho

Domone ma

Mendi bê pi u bé maé

Bekeşeni  yine   re bia name

Zeria mın a bélé sero

 domone mı  tu gostdane  raa ho’ra sone

Tu khe  perse  mirçikune welate mı kena

Ya rasta,  halene yine  eve bombu riznai

Mirçika zerde !

 Welate to de çond  mordemi

Seveve penaveria ma fam kene  zonene

Vane «  kırmaci ame ta vere ho kene mırd

Kırmanc hesave   lete zu nun kene  »

Raştié  çika 

Kırmacu   seveta  zılm û zordari bar kerdo

 Qeı  çınare  sevio

 Qa  kırmamc ne wuazene  khe

Harde  hu yo  zernen bı rame

Koledaru raa penaverié kerdo ra

 Kırmanci nanero  kelekune   merdis ser

Peıra  huyne

dıma peskurune xatırwuastene sanene ‘ra

Zeria bela kırmacu welate yine  fine dür

Brau  juvın’ra cerakene

zere  serdinié erzene   yine

Ya ya  Mirçika Zerde   tu wend mı gost da

Tu dirvetia  serpeze mı da har kerdene

Beaxkeni neweşia be çevere arde kerde lesa mı

Şirene roé mı  teselia weşeni kerde vindi

Qei çike ma  çine vi  khe?

Kemania ma çik e vié ?

Ma seveta  goneweru  ‘ra bar kerd

Penaverié dard we mordemié  û xısmenié

 Xal ve Werezai’ra  juvin’ra kerd dür

Kesayetia yine  darde we

jı heve distari kerde hurdi

 Ma bese ne kerd

 haskerdene ho’de  bijerime

zof mordemu hesnais û haskerdene  kerde vindi

Béaxkeni bırnai tomoré mordem biané

Kerde xıravé rié Kırmacu

 

            *****

Havalé Raé, Havalé Raé

Délalé zeria mın a  bele,

Baxçe bê axküde  vıle çewte mı,  

 Bé welat û bê roj,  neçaré mı,

Mı va ez to’re   

Kon ra zeria hu ya bele

Uska to re taxto de  zernen vırazon

Bi ta, tu  pulıkhe ho tade

Ez werva to de, nison ro,

Qaite to bon

Ez wuazon  vialune haskerdene

 To’re khewi   kerine

Xort u  çenekune ozevu ‘ra axme kerine

Eve huayis  mote dorme  to bon

Tu bısıme ,

 Ez to re kon pır servete  xorteni

 Ez  ho re destune   hu

 Eve xojiv  hene bi kerine

Ez ni zon , ez se bi kerine

Çınare   na çımune mı  roşt nê  dié?

Des û new seri de dina mı bié teng û tari

Ez direvtin , ez   wele werdin  mendune

Deze zeria mın a bele’ra

Çımune  mı’ra   khıle dane hewrê  asmeni 

Mı , ho re, xojıv  od kerdi vi

Pesare,amé  eve dısmenenié

Sere mezala  to de  sene viluku dekerine

Ez ni zon  mezela tu 

Eve kamij çiçiniku  bı neqeşnine

Ax  ve mı’ro vo   wuy lemıne bao!

ez  bese ne kon

Ez tu hu vira nê kon

Urzé! urze! delalé zeria mın a bele, urzé!

 Be  tu. weşia mı  çina

Sewi nê qedine, hewni  jede xıravine

 Ez  bervon peroz û pesewe

 Ji hewru   hierşi amei çimune mı ra

Xorte 

Kamy  khe    rindekia tu dié

Hêfé ho ame to’re

 teina dost u yari

Beaxkié khe düru ra  hesnai, tédé pia amei

Ez  to’ ra se vaji?

Dorme ho’ra  tômi nê con

Ez wuazon venge to bı hesnine

Boa araqe to   bijerine

Zere çei de eve xeyale fetelün

Şiwu  jı şua  bezna to vinon

 Ez nê zon, çirare   haskerdoxi pia nê mırene

Roé hu  khe pia vejié dez’ra pia xeleşine

 Haskerdoxu’ra  zu khe merd,

 Zu khe mend zere çei de

Düye şoar û  xemkerdais

  Beno berz lozunu’ra

 Endi tôme  ho çino  dina de mendene

Kamy khe  kerda  vindi haskerdena hu

Vinena,  fam kena,  deze çıgera hu

 Endi  jede  waxt  çin o

 Ezi ki  to dıma yon

Ez  endi wes nê manon

 Eve na derdu

Bedele eşqe to ‘ra ez  zof rew mıron

 Ez büne  kud dest û paé mı ni cene

Ez bese ne kon hu ser  raurjine

Deze haskerdena  to ‘ra

Eve  kulu  dırvetune  to  nalon

Ez ve  çinay ? Eve çık?

Eve sene  dermanu  na dirvetu kon wes?

Çutur  kon pak ? Çutur  reç kon rêmê dormi?

 

Ez dorme ho ‘de  wuaştiu vinon

Ez ne wuazon vere çeverde  bı manine

 Ez  bese ne  kon wedarine rozune  bê to

Bese ne kon wedarine  sare şaia  ho

Ez bese ne kon teina vınderi,bı mani  zere boni de

Ez hen zonon khe  tayine pê bıne gula mı gureto

 Dest esto bıne gula mı Wuazene khe   mı xeneknene

Sewune   hu ye dergu, ez , eve xeyale to xemelnon

 Deze  zerı’ra  ho ra  ez bese kon  şerıne heuwn’ra

Ez bese  ne kon  bi bervine  bı norine

Havale mın  kırmac  zerıa mı kota to

Zeria mın bele eve tü ya, zeleqia to’ra

Sevete  dezo khe tu, do mı

 Mı’re  weşié rındekié nê menda

Haskerdoxe khe   haskerdo yı  mı fam kene

Bese ne kene adir khıla  zere mı vıla kerene

 Ekhe ,Mezge  mı axme  bıkere eve osıne suri

Ax la  lao Hevale Raa mı  ez se bi keri?

Liliké çımune mı to ho’ vira ne kene

Mordeme mı wuazene khe mı to’ ra dür fiyene

Goçe xerivie,  mı’ ra bê xever barkene

Nê wuazene ke ezu be kes û bê  roz

 Ez bêrine   sere  mezela to .

 Yi wuazene khe  adır khıla zere  serdın kere

Tu mı’re  bi vi tija zernene

Tu roşt û tani dêne mı zere mı

Mı’re  to’ra  amene  usar û amnuny

Jede Xem nê vi hata sıpede nê rakotene

Hewn’ra nê şaene

Bê hewn manaene

Kam bese keno caé to bijerone

Esqe  to eve haskerdena to maneno

Guçike zeria mın a bele

 Hata roza merdene  to’re rakerde maneno

Tu  eve havalia  hu ya  raştié

Seru’ra avé  taxt giredai vi  guçıke zeria mı  de  

Eve haskerdena  ti ya gırsa pile

Zeria mın a bele  kılıt bia

Serri khe berré, şerré

Adır khıla  zere mı nê saynına we

Léa  viala khe , eve haskerdene  tu ué da

Bena  pil, weşié dana

Esqo viren  nê mıreno weşino

Kam bese keno  bero şero

Vere taxte tu yo khe  zeria mın bele de ro

Kes bese  ne keno ,

Sene  zexmia gırse  bena, bı vo

Bese ne keno   lıngune taxte zere mı bı lerzno

Seveta meymanié û amanié û şianié

Kamıj  bê çax  uzm keno  raa ho  bivino

Çevere qela zeria mı kılıt bia,  ra nêvena

Hata roza merdene hen  manena

Kes bese ne keno bı wuano belavoka  dıle mı

Coka  Newseno, dıjdio  mor bio

Çınare  mı’re  hevalteni nê kerene

Her çio khe mı ve to’ra  pia  weşai vi

Qerare ho da  hu vir amayena  ho de

Yi  e khe wuaze mı ho’ ra dür fiyene

Ez  yine re amada ninu ne

Ez wuaştia hu seveta yine ca ne verdan

Ez wuazon khe yi  lesa    vıraa ho kerene

 Hata roza merdene

Ez yine pulosnon lesa ho ra

Kon germe  eve  hu vir ameyana hu

Zeria mın a  bela khe  cemedia

 

 

 

çapkirin

copyright © 2002-2005 info@pen-kurd.org