Pre Lye

Qasimlo Gimgim

 

Beno nbeno, Pr biz de xo ya kole bena. Pre herroj it bize doena xo r kena katix wena. Roj Pre reyna it biza xo ya kole doena, ana klnde de nana ro. ona hn ke awe byaro. Hn ra crena ya ke i bivno; ito ke dito kulnde de cay xo de no. im Pre sera ben tar. Nzanena ke se bikero

Roj heme qeyde, dide heme qeyde, hr, ar herroj herroj it Pre werte ra beno  vnd. Pre vinena ke are no, xo bi xo fend kena ke dizd it xo p bicro. Coka darya xo kena tj p iver de vindena...

Lye z herroj na kna klnde, ito ke Pre biza kole ra dito imena pyde crena ya. Seke iver ra vecna, Pre xaftla p iver ra vecna hebi darya dest xo dimoik lye xirpo birnena. Lya ke xafilqeda na guretene, cerena Pre vera ke dimoik xo cira bicero. Ver xo dana pre hebi veng de veay vana;

-Pr Pir! Min kerd to meke, sebeno dimoik mi bide mi, ez or  wert hevalan  xo de bicr...

Pre  vana;

-To o it mi bya!

Lye qaytkena ke  are no, Pre dimoik ndana. Vil xo kena ewt ona lew bize, vana;

-Biz, biz! Taye it bide mi, ez ber bid Pre, Pre dimoik mi, bido ez xorak or wert hevalan xo de bireqes-bteqesi... 

Bize vana;

-To o mi r kon bya!

Lye seba koeni kuna raye ona lew dare vana;

-Dar, dar! Kon  bide mi, ez ber bid bize, bize it bido mi, ez ber bid Pre, Pre ra dimoik xo bicer or wert hevalan xo de bireqes-biteqes...

Dare vana;

-To o mi r awe bya!

Lye bare seba awe dana piro ona lew hn vana;

-Hn, Hn! Awe bide mi, ez ber bid dare, dare kon bido mi, ez ber bid bize, bize it bido mi, ez ber bid Pre, Pre dimoik mi bido mi, ez xorak or wert hevalan xo de bireqes-biteqes...

Hn vano;

-To o na paay ra vace bro mi sera bireqesiyo!

Lye nafa j kna raye ona lew na paay vana;

-na Paay, na paay! B hn sera bireqesye, hn axwe bido mi, ez ber bid dare, dare kon bido mi, ez ber bid bize, bize it bido mi, ez ber bid Pre, Pre dimoik mi bido mi, bicer or wert hevalan xo de bireqes-biteqes...

na Paay vana;

-To o mi r cit sola bya!

Lye lez kna raye ona lew solevan vana;

-Solevan, solevan! Cit sola bide mi, ez ber bid na  Paay,  na Paay bro hn sera  bireqesyo, hn axwe bido mi, ez ber bid dare, dare kon bido mi, ez ber bid bize, bize it bido mi, ez ber bid Pre, Pre dimoik mi bido mi, ez xo r or wert hevalan xo de bireqes-biteqes...

Solevan vano;

-o mi r haka bya!

Lye qefelyay ye tew cay xo de nvindena hebi gaman tezika ona lew kerge vana;

-Kerg, Kerg! Haka bide mi, ez ber bidi solevan, solevan  cit sola bido mi, ez ber bid na Paay, na Paay bro hn sera bireqesyo, hn awe bido mi, ez ber bid dare, dare kon bido mi, ez ber bid bize, bize it bido mi, ez ber bid Pre, Pre dimoik mi bido mi, ez or wert hevalan xo de bireqes-biteqes...

Kerge vana;

-o mi r qt bya.

Lye qet bna xo ncena ona lew xize, vana;

-Xiz, Xiz! Taye qt bide mi, ez ber bid kerge, kerge haka bido mi, ez ber bid solevan, solevan cit sola  bido mi, ez ber bid ena paay, ena paay bro hn sera bireqesyo, hn axwe bido mi, ez ber bid dare, dare kon bido mi, ez ber bid bize, bize it bido mi, ez ber bid Pre, Pre dimoik mi bido mi, ez  or wert hevalan xode bireqes-biteqes...

Xize vana;

-o taye rixe bya mi syax ke!

Lye bare ona lew gay, vana;

-Gawo, gawo! Taye rixe bide mi, ez ber  xize syaxk, xize qt bido mi, ez ber bid kerge, kerge haka bido mi, ez ber bid solevan, solevan cit sola bido mi, ez ber bid na paay, na paay bro hn sera bireqesyo, hn awe bido mi, ez ber bid dare, dare kon bido mi, ez ber bid bize, bize it bido mi, ez ber bid Pre, Pre dimoik mi bido mi, ez or wert hevalan xo di bireqes-biteqes...

Ga vano;

-Mi taye mione de biarne!

Lye gay mione de arnena, ga rixe dano ci, rixe cna bena p xize syax kena, xize qt dana ci, qt cna bena dana kerge, kerge haka dana ci, haka cna bena dana solevan, solevan cit sola dano ci, sola cna bena dana ena paay, na paay na hn sera reqesna-teqesna, hn awe dano ci, cna bena dana dare, dare kon dana ci, kon cna bena dana bize, bize it dana ci, cna bena dana Pre, Pire ra dimoik xo cna ke i bvno, Pre dimoik p morekan reng bi renga xemelno. Hebi kfo eq de girs dimoik xo kena xora ona wert hevalan xo. Heval vnen ke dimoik Lya hawt fend e, p morekan reng bi renga xemelyayyo. Cira van;

-Lya hawt fend e! No dimoik to se nya b rindek?..

Lye vana;

-Mi xo da gol  jay ra, bado dimoik mi nya b.

Naye sera ly bn j on xo dan golera ke dimoik dna j bibo zy Lya hawtfend e.  L gol xor beno, ly ke xo dan gole ra kun bine awe xeneqn. Lya hawt fend e j qayt ci bena hwna...

Na qeyde lye qewm xo r xayinye kena, wayr kerga j kf ken!!!.....

                                    anika lye; herem Gimgim; berhevkar Qasimlo Gimgim                                               

                                  

 

apkirin

copyright 2002-2004 info@pen-kurd.org