QSAWET DAY

 

Qasimlo Gimgim

 

 

Dakila Sarya qisawet Bavoy de bye. Bavo end roj b ke b Gimgim hna ncrayb ya. Z ke iye hsbikero, hewn ewa nkewtn ima vatn;

Ero no piy to qey nyame, ez zaf xem keno, ci r iye b, seb?

Min j cira vatn; Day blasebe qey qisawete kena, piy mi doman niyo, bena ke kar xo veciyo, vare vara, byo pk, belk raye ama gretene wesat nxevetin, coka nyame Mi se bivatn j teseliya ci nkewtn, hin tim bi xem kesere bye ke to vatn qey rayta bavoy r iye byo!

Bin asmen kew de, ser hard sip ra roj de zaf we de bna dewe weiyn. Veciyo tever ke tja eqera ser sar mi, hebi proy pereqyayena xo, hwayi xo mira ndana we. Z ke hebi teverciyena mi kfwe bo mi ra vacero; teyniya to kembya, qey niya her veciya tever?

Rata j herkes tevera kar gr xo de b. Dakila Sarya ver iver gom de qt dn kerga. Amojina Bede bon de saciye kerdib we non potn. Apo Mmal va ser tawig hebi lerze danga de vare sera nn ro ke Yolda pes wezay raverdo va ser. Misayibo Xidir pes xo verdayb ra hw gretib dest xo viratena delaban axwe de mijlbyn. mam astor verdayb axwe ser iwal tezaka y pita xo mereka cran ra ardn bonan cor. Alesker, hebi tawigo ke here ci ra girdayb, dewa cor ra va ardn nzdiy danga de nn ro ke roja bne bido pes. Pinare zere fitn ta het ra j libyn Yolda r vaciyn ke hebi lingan xo y vaina amayb xal ser. Xo ra roj miroj kar Yolda no b, iyn lode ver amn, ling xo vain b, varin b, qet b ke pak bikero kewtn zere ser cacim xaliyan kerdn qilrin. Coka Pinare j near mendn ke tim tim hebi gezik tafitn.

Roj de we germe bye, herkes kar gr xo de b, ez j iyo rayt b bonan ke qayt aseyena nat bot xo biker. End pes mezran bnan j dangayan de asn. Ez hn xo r fikiriyn ke xaftla dakile lew mi de veciye, het raya Gimgim de niya da vat;

end kes nay het nda Qe ra yn, to vac piy to j wert dnan de bo? Hn bi qisawete bye ke to vaten qey nika kna raye, verba kesan ke yn ona.

Min reyna bxem verpers ci da; To r sbiyo, ma piy mi domano ke to hondaye qisaweta ci kena? Hebi n verpers min bxem dakil dejay b l dej zer xo nmsnayb mi. im raye de seyr amayena kesan de mendbye ke nzdb bizano bavo wert dinan de ro yan n.

Bavo xeyl defa ra dr kewtn hebi rojan, aman nyamn l maya mi tew waxt qas na dolime qisawete nkerdn. Gelo qey? Xo xo de fikiriyo, bena ke rayta j iye bibo; seba ke qisawete hskerdenebye, hskerdene j waytena ciresayen veknayene bye. Gelo min no qisawet day p goan xo ra mekyn tayina rind nb? Heya, fikiriyo ke gere min xem fikar day parekerdn l min ser xo kerd berz ke day end lew mi de nbiye. Gelo gere mi sebikerdn, dima ci biiyn ci ra bivatn; day ez j z to qisawete keno i? Belk niya taye zer xo rehet biyn?

Day xeyl defan mi ra vatn, hemver piy xo hondaye bxem mebe waytn ke ez piy xo ra hesbiker. Raytiye de ez hemver piy xo bxem nbiyo l tay iyan de ma tsere nkerdn. Bavo mi sera zaf evekiyn, qar mi nkerdn l tay fikran ma jbn ngretn. Hela a sere, hepis ra veciyena mi ra dime her kerdn ke ez reyna meky fikr iyena gerlla. Vatn; nzaneno kam fikr ima qan keno Na vatena d zaf iyn zora min. Coka ez tim tim hn zaf hk ci vera vinetn waytn bid hskerdene ke kes nikno mi raya mi ra drfyo iyena min a koy r man bo...

Rbaz bavoy hemver mi qeyde qeyde b, vaten qey ez seba hewes tifang ra wazeno vecir ko kelekof dn dest mi ke ez or nr hewes xo y tifang ravrn. Her iy bn z naye j kerdn ke ez iyena gerlla ra fek raverd.

Serba n iyan ra min bavoy ra xye kerdn. Hela ke nvatn ima qan ken? ez xx byn. Ma qey he mi nb ke kes bn min qan ken? Xo ra tayna j dema ke qal mi amn kerdn, domanan xo ra vatn; meor lew d, o ima qan keno rneno ko Heta Apo Mmal kerdn ke Yolda Pinare j zde m r lew mi mi ra tesr meb. L raytiye de ne kes ez qan kerdn, ne j min kes qan kerdn, pro piya hondaye b ke haarbiyena azadiya kurd kurdstan ma pro ontibm wert germya xo...

Tam a sire de veng Sirda ame, haar xo biyo ke ez hna cay xo de vinetiyo. Sirda mekteve ra amn, hna dr ra venga mi dn vatn  Keko, peroj ra dime ez nono mekteve, xizag xijxijokan ano, ma xo xij bikm

Doman mezra teyniya Sirda b. Xrc mi heval d w kay j n b. Ez j zaf msayb Sirda, b d mezra de bna mi qet nyamn, nixry amojina Bede tewr qijkek ma prna b. Llika iman proy ar mezra b.

Beno ez gor, non peroj brm, dime ra xo xij bikem va mi ci ra.

End Dakile j lap kutika cay lap de kerdn ro ke ktik br. Ez j nzdiy iver bon byo amojine ra vat;

Amoj, ma r bijikan toraqina poje

Mi r taye pyazan hrd ke to r poj ez qida va amojina Bede. Ez hema iyo, mi heto bn bonan ra piyaz ard, kerd hrd. Xo ra postik toraq bon de b, hema nzdiy postik byo, ci ra taye toraq vet, kerd wert piyaza lew Amojin de na ro ke serba bijikan j taye mr yabirno. Amojine hebi tirye, mro ke kerdib girike, hondaye rindek kerdn ya ke ez b hemd xo syr ci mendib. Lew lojine de ser j krs ra ronit, hn seyr amojine de byo ke veng misayib Xidir yo ke bavoy de qeseykerdn am goan mi; Misayib se b to r To nvana bovo j wert kesan ke amn de byo end reytib y j.

Hema hebi veng Misayib Xidir min j xo iver bon ra eyt tever ke bavo kes dolm d kewt zer y. Hema ez j dime re bi lerze iyo kewto zere ke hal bavoy  hal niyo, reng ci ra nmend b. Dakile bi lerze somya p soba sera ca virayt kerd zer cay. Apo Mmal, Misayibo Xidir, Dakile ez, ma pro dolm ci de bm ma j ra j ewky nvciyn. Peniye de Misayib Xidir ci ra pers kerd;

Misayib seb niya to r?

Bavo wo ke parsiy xo amayb ikyane, zor bne gretn, bi hal xo yo ke zor qesey kerdn, dest bi vatene kerd;

Vizr n per b, kar min ten her qedya. Hetan min kar xo da ar ke wesat pro b. Ez di-hr piyay bn ma mendibm. Nizano kam b vat, wesata Pr nawa ita ra ma cira vacm hela ma nyerzeno hetan skira Naye sera ez verba wesata Pr yo. Min iver wesate kerd ya ke ez Pr ra vacer ka nikno ma berzo skira, niya da ke hr ar rewiy bn j zer wesate de r. Min vat;

Pro to ma nyerzena skira?

Ez j xo ra ono skira, de rew rew, biky ci ma m

Min venga y bna j da, ma hema ent xo grt kewtim wesate. Pr bi lerze verba taxa Vartoy rojavay kewt raye vat, ja j rewiy de man o bn esto, ma j bicerm im

Vaxto ke ez kewto zer wesate xort de xerbo ke hetan nika min tew ndb pniya wesate de ronitb l min zde serevde nkerd ke kamo? Het pniya wesate de teyniya o xort ronitb. Pr laj xo yo xort piya mahala ofor de b. Wesate taxa Vartoy rojavay de nzdiy j ey bye y ra xort de bn o qaptin ame kewt wesate, lew xort bn de nt ro. Kifb ke heval jbn b. End rwiyan ik kerdib ke xort doman koy y l kes nna xo ra. Diyar b ke Pr n xort naskerdn waytn ke nan verba dewan cor bero. End amayb famkerdene ke Pr seba dnan iyn dewan cor. Wesata Pr wesata dewan cor nbye seba ke n xortan ci ra wayt b Pr end rwiy bn j gretib ke ik dewlete meonco xo ser bqeza bela nan bero cawo ke wazen...

Pr reyna cra re ya verba ska cr ya Vartoy kewt raye ke ske ra veciyo bikyo raya skira ser. Tam veciyena ske de panzera ke vinetibye ra di tm taybet veciyay wesate d vinitene. Seki tman ra j iver het py kerd ya ke saysiye bikero, grmniye kewte kelekof xortan ra. To nvana tifang xo hin dest xo de amade gretibyo, seba ke qapt xo tib tifang ser ma kes tifang ndb. Hebi veng grmniya tifang, Tmo ke iver kerdb ya dolim de gina hard ra xortan j dolim de xo wesate ra eytb tever glley eskeran serde varnn. nd ma xo nd ke ma r sebyo.

Domana hebi er xo xelesnayb ra l hna veng tifangan Tman taybeta eskera nvinetn. Panzera vinetiye kewte dewre, b ke bizan glleyan erzen kot her ca gllebaran kerd. Nzaneno sene qyde l ma j xo eytib tever. Ten ke derbaz b tm nzdiy wesate b nt re ma ser, end ma xo nd. Hebi pna, dipka i ke dest de b ma de mardn. Bado hebi qeyd ma kerdim zere panzere berdim qereqol. A ewe qereqol de mendim, parsiy min xedar dejn, min zanitn ci r iye byo l reyna j ez xo ver nkewtn, qisaweta min j xort cengawer b, gelo xelesyayb ra yan n? A ewe wert xo de qeskerdena nobedaran lew ma ra amn famkerdn ke doman j de am kifkerdene wert dna hzan dewlete de er lec de girs veciyo, l pniy de sebb ma j nzanitn...

Qeseykerdena bavoy ra kif b ke zaf kewtn xortan ver. Xortan sen qeyde d sera tesr virayt b ez nzaneno, l herkes hekmet mendib ke hrdima xortan, wert hondaye esker polisan ra se ikiya veciy or...

Bavoy herkeso ke seba ci amn re na byene vatn. Her vatene ra dime hema hema fikr reaksiyon proy dewican j z jbn b; Hela, hela, gelo se ikiyay wert honday esker ra veciy or Jy bn vatn; Wilah bij domanan r, zaf hewl by bn vatn Qehreman ser kowa by a bne j vatn; Wile bira z raby, ito ke maya xo ra lito dna r helal bo... L j ya bne j ; Ni, ni! Heyf, sed heyf mixabin n xortan cengaweran r! vatn xo xo de... 

 

 

apkirin

copyright 2002-2004 info@pen-kurd.org