Vare... Nesm... Vare...

                                      Kal rayt mi b,

                                      Va, Xorto!

                                      To kam a,

                                      Koti ra ama

                                      kamta ona!

                                      Mi va, Kalo! 

        Ez him xo bi xo nyo xo ra creno,

                                      Him j xo vneno ca de nvindeno

                                      Cay ra n her ca yno,

                                      Verba rojan azadan ar xo ono...

 

 Qasimlo Gimgim 

 

Vart vare tew nvinetn. end roj b ke kerdn pira, gegane lape lape, gegane j sivik sivik, hin tew bne ndn xo tsera bvinetene vardn.

Siptya vare her ca xemelnay b. Heriy ser hard bin na siptye de mendb. Gil pejan dara bin giranya vare de verba hard vile kerdb ewt,  to vatn qey nika ikn...

Qerargeha ma geliy de xorye de bye. Vay cor geliye de zaf bi xurt hukim kerdn. Coka b vart, het ra j vay vara nat bot, ma ser de ardn. Mang ma y ke gelye de amayb viraytene, pro bin vare de mendib. Manga ma bi xo cay de berz de amayb viratene. Varti vare ra ver payiz, ma teyniya ikiyn hebi sewkiy ke ma kemeran ra viratib, vecim cor iver ra bikm zere. L nika ma hebi sewkiyan ke vare ra viratib xo cor de verdn ra kewtn zere. Hin b ke mang ma pro zer vare de bib vnd!..

 Hondaye ke zaf varn, ma gere di-hr sahat de dolim, biveciyn bon manga ser vara ser manga bieytn ke mang mr war meany we. Xora vizer ande, hevala ra tew kes nkewtib ra. Prna hw dest de hetan odir vare eytib. Rata j varti vizer and, zaf xedar b. Waxt het hevalan nekan ra kniye vecye, ez hebi ters erziyo tever; qey y b, manga anye we, seb!? Teverveciyene de min cay dinan o ke ma ra cor b de qayt kerd ke kl hay bi kf eq ebi hwyan dest xo vara dolm mangan erzen. To nvana veng kilaman kay dinan biyo ke z kniye amo go ma...

ma eytena vara ser manga, Eyb kes r nverdn,  vatne;

ima nzanen ebi hwy asinn vare berz, imay hw bid laynon ser manga ra pro qle bibo!

 Rayte  perske r, na iyn wea mi j. Xora Eyub zer manga de grey de bn nkerdn. Coka; mi xo xo de vatn, y nbeno, wa teynya berzo  Waxto ke vare eytn, ez Rotnday j  we we ma zer manga de wert cay xo de kewtn ra. Ca j i cab, j bataniye etn bin xo, jye j etn ser xo hondaye. L iye b ke soba ma hetan odir vn. Nobedar ewe mang pro kontrol kerdn kol tn soba ke meayiyo heval mecemediy. Her kol b ma and ra birnn cay de manga de njnn ke nobedar waxto ame zde p mexeceliyo koliy xo berzo soba oro. andane ke sob mevn ma nikiyn serd koyan de dambm.

Her laynon manga b j pro qulan ra bb z pirojine. Eyb o ke ma ra vatn ima laynon kene qle, cay de we laylon ser manga nverdayb, naye ra a zimistan hetan wisar dilop ma sera km nb.

           *****        *****        *****

Z odiran heroj, mi qocix xo da xo ra, p xo y ke qet lingan xo ra nvetn ont alwara ser de, kefya xo pilsn ser xo ra, sol xo kerd pay, kp axwe gurt dest xo yo hn. Vare reyna raya wert manga ma wo hn guret b. Na odir kes j cira namayb, nb. Vara ke eytn qoran mi ser, hed hed mi kerde ya ez nzdiy hn byo. Hetan ke reyto hn xyl iman mi vera amay, derbaz b ...

Ez Vare ra zaf heskeno, nzaneno ke qey? ixas ke varena heskerdena mi hondaye de bn zde bena. ixas ke varena hondaye de bn sip asena iman mi vera. ixas ke varena hondaye de bn pak bena. ixas ke Varena ez mest beno. ixas ke varena ez xora vreno. ixas ke varena ez xo vneno ono domantya xo...

Hna ma zaf qijkekbm, her ma r z kay amn. odir vaytn ra, pencere ra qaytkerdn ke vare vara her ca sip keno. End dinya byn ma. Ver soba  germine de arra xo werdn, vecyn tever, hema xo eytn zer vara sipye tey xo gir kerdn. Nermya daye ma r z peme amn a waxt. Ten hebi vare dn jbn ra, dime ra j Pyay Vare viraytn. Vara ke newe gina hard ra axwina jbn zaf rind cna. Coka ma Pyay Vare tewri rind hebi na vara newye viraytn. Vare ra gilok de qije kerdn gir pede pede girike kerdn girs. end girik tsera nn ro qilatiy pyay viratn. Qilat ke xelesiya, piqlan myan ra cir im, xijalikan adir ra cir pirnik fek, gezik ra j cir dest viraytn. Penye de j j telike nn sar ser ra piyay xo xelesnn. Ciqas web roj...  

Endi reytib hn. Lerze kup xo kerd pir cro ya.. Hurdima destan mi de kp, im mi raye de ez iyn. Pakye, zelalye, rindekye pro asiyena vare de b, gelo vare ira hondaye hzir dn mi? Nizaneno ez zimistan maya xora bb coka? Hn van; her dem j astar xo esto, mordem kamc dem de maya xo ra za, kuno bin tesr astar demser. Vajno dem  zayene rih mordem sera tesr de giran virazeno.

Reyto manga. Eyb j end vaytb ra. Xora Rotnda rew vaytn ra. Mi axwa ser soba berde tever ke ez dest ry xo b, tam a sire de vnit ke Nesm Merwan nay cor ra yn. Z her waxt telika Nesm sar sera bye. A telike z par de d bye. Kes  o, b a telike xeyal nkerdn. Gegane gik de telike wo j, hetan iman d ser amn. Hyayi ry ci y herwaxt, masmiya doman de qijkek ftine ra Nesm ser. Hn b ke pakya qelb ci y pak ne hyay de amn vnitene...

Ryna bin telike ra im xo z astare bereqyn. Kif b ke xeyl sere ra derbaz byn. Merwan j to vatn dilet Nesm yo, hrdima xeyl hetan ra iyn re jbn.

Seki reyt du mi, mi persa;

-ima xr na odir odir? on kot?

Nesm hebi zazak y xo y rindek verpers mi da;

-Amaym mar hw lazim. ix amo het mangan ma ser de, hw lazim o ke bem p vare berzim.

Nesm vatena xo de j huyne. Xora zaf goniyegerm leq b. Herkes cira zaf heskerdn, kam ke dolim ty qesy kerden, waytn ke dolimna rono tey qesbikero hevaltye tey bikero, keso ke hebi leqan d mehyo j nb.

Nzdy peroj hy ke berdib, wo Nemrd ard. Ma manga de non peroj sera bm. Hrdima j lew soba de payaser vinetb. Ma skerd nkerd nyamay non nwerd. To vatn oq viyarno ra. Qal kerd ke rata j byen de xirabe derbaz kerda. Waxt amayene de ix gino raya dna sera, zor xelesiy ra. Nemrd hn gims vinetib ke min tew waxt hn ndb.

 Nemrd Eyub de qesykerdn. Gelya ke tey b bi talke bye. Qeseykerdn ke hetan vinetena varti vare, j br qerargahe de ca bib.

*****               *****        *****

Peroj ra dime yekneya Nemrd, manga bi manga amay cr mangan mhabere, pirtkxane bnan de b ca. Hevala dn tevdrya xo ya and vnitn. Tayna kol kerden hrd, tayna ser soba ra zad viraytn, tayna j yn axwe and ardn.

Ez ver iver manga de vinet byo, min nt kerdib ke ez or lew hevalan ke kaleka manga ma de kolya ken hurd. Hna iver ra tam nvecyay b ke Nesm yo ke kestik axwe dest de iyn hn mi ra asa. im ke ginay mi ra vat;

-Heval Qasimlo, ez destikan ima beno p axwe ano, bado ezo to r biyar.

Mi j hebi qesa temam verpers Nesm da.

Nesm , ez j yo lew hevalan ke kol kerdn hrd. Andok,  Aras, Zafer Vedat ja b. Pro dolm dare de girse de bb kom ke hrdkerdn. Torzn dest Aras de b, hebi xiim de girs dn dare ra. Mi dest de j radyo, him go nn wean kurd y radyoy Tahran ser, him j dna de mucilye kerdn.

Zde waxt derbaz nbb ke ma d Nesim dot kemera nezdy manga ma de vineto, testik axw n ro veng dano;

-Heval! Nawo ta ix amo raye ser, raya mi ama guretene.

Raya yakerdiye wert end deqan de bb pir. Vara cor eqetiyayb amayb raye gretb. L zde kif nbyn ke ix amo. Xora ix de henn j nb, l ma nzanitn ke na eqetiyena vare pirbiyena raye xebera ix de tayna girs dana ma. Andok lerze verba Nesim , d kemere de, cawo ke raye amayb guretene kerde ya. Dest eyt testik dest l skerd nkerd Nesim testik dest xo nday Andok. Andok ryna cra ya bi lerze verba ma rema, ame. Nesm j dima dra b.

Andok end reyt b lew ma. Tam a sire de, mi ser xo kerd berz ke i bivn, pl de tozike wo girs y z pl derya dolim de da Nesm ra. Hetan ke reytib lew d j ma hayr ci nbm, veng va ma tew iye ne henay b, ne j d b. Hn b veng amay b dayb pira ke ma nzanit  ke se b! Z plan axwe; vare jbn ton dayb, eqetiyayb, amayb. Coka veng meng nvecyayb. Hn bveng amayb ke! Qas ku mi dye; tozike de qas bejna Nesm berzebye, seki da d ra, ma j verba cer remaym l end gam eyt neyt ma j pguretm.  

Nif plan vare y veren, py ra da lingan mi ra. L ez hna ikiyn birem, cat kerdn ke birem. L mi end gam eyt neyti, pl de bn py ra gina mi ra ez do wara. Zaf bks ginayb wara hercay mi bin vare de mendb, min end nkiyn ez bna xo bicer. Waxto ke ma remaym ez raye ra veciyayb kewtb vara xame, coka mi nkyn ke ez bin vare de xo bileqn j. Eki bin lingan min hukbiyn, min ikiyn ez zor bid okan xo, cat biker ke ravaz qe mebo ser xo vecer tever ke bne bicer. L vara bin lingan min xame bye iqas ke mi hewl dn okan xo, taye de bn tira iyn. Gor giraniya ser xo min zanitn ke mi sera var de hn zedye na. L reyna j ez nikiyn cira vcr. Ters mi o b ke pl de bn ix bro. Eki biyamn her xiraber bbyn kes nikiyn ma bine ra j vecero...

End ez bla xo de byo, bna mi miiqyayb ez b mecal mendb. Zaf y d xirab b, tew iy ke vra mordem de ny j n waxtan niyannan de ima vera n on. Jiyan mordem r tayna beno we n waxtan de. End are neb, gere min cat bikerdn ke ez raxelesiyn. N hal niyann de ke mordem xo raverdo, teslm bo, tayna rew mireno, mi na zanitn. Coka mi hewl da xo ke vare ra vec. Taye ser xo leqna leqna ke rotiye as, iyo ke ez zaneno mi hn his kerd ke ez newe maya xo ra byo. Bn de xoriye onte dolm xo de niya da ke Zafer zeki ike zer hak ra dolim de qalik hak bikino cira veciyo yan j z mordem de ke xoriy deryay ra vecno ser ry hardi, bin vare ra veciya bn de xoriye onte. B vindeti mi dest xo derg ci kerd. Zafer b iye vati, hema destan mi ra gret ez j zer vare ra veto. Min niya da ke Andok j tam hal mi de ro. Ez j b vindeti qeseykerdi nzdiy Andok byo, dest xo derg ci kerd min j o bin vare ra vet. A waxt ame vra mi!!! Nesm xirab kewtb! A sahate ra tepiya iye de bn n, teyniya Nesim b he mi de. Nzaneno sene qeyde b l b fikirayi ez qro; Nesm! Nesm!...

A sire de mi niya da veng ame, Ez ta ro, ez ta ro Mi va qey Nesim yo, l mi niya da ke veng Aras yo. Dest xo zer vare ra vetib bin vare ra qrn haware waytn; ez ta ro, ez ta ro!!! Ez yo lewe, dest ci gret, bin vare ra ont, vet.

Aye ra dime ame he mi ke manga ma nyasena. ix manga vare ra kerdb vnd. Zer manga de j heval b. Nemrd mordem mi, Eyb, Mazlm, Mahr zer manga de b. Reyna qro, Heval Eyb! Heval Eyb! Bi taxmn xo d pencer de mi hebi lapan xo vare eyte, taye kerde ya reyto pencer. Min wetr ke manga ama war heval ke te de r, bine de mend. L zere ra verpers mi ame dayene; Ma r ye nbyo, ma wem Henayena n veng dna ra dime ez dn jara j dr kewto... Hebi qrayi Nesm! Nesm!... Nesm!... verba cawo ke O te de mendb ez yo. Nat bot ra heval j amay b... Nemrd, Eyb j laylon pencer dirnayb zere ra vecyayb amayb. End herkes ebi hwya vare eytn ke Nesm bin vare ra vecer...

Mi d ke Eyub z mordem de xx wo ke xo kerdo vnd, qra;

-Keso ke destde hw no, ebi lapan desta vare berzo!!!...

Tayna  hw dest de vare eytn, tayina j  ebi lapan xo vare eytn,  catkerdn ke bires ci. Tayna j go nn vare sera ; Nesm, Nesm... venga ci dn ke cay d kif biker.

 Xyl waxt derbaz bb. Testiko kesk asa, herkes kewt co heyecan de girs;

Nezd de ro, nezd de ro Penye de o bi xo j asa. Herkes gims gims, bi heyecan vinete b. Hevala Helqize qr; We o! We o! Herkes ame ra co j dolim de veng epikan gelye de verba asmena b berz.

Tayna mend, Doxtor Mazlum cat kerdn ke qelb ci bixevetno. L, l i mixabin ke bfeyde b no cat... Qelb xo nxevetyn... Doxtor Mazlum end zanitn ke heval mi yo nmerdene... L kes ra j nvatn. Penye de amay b famkerdene, herkes sar xo kerd xo ver ... 

O, end herma serab...

Embaz Nesm, Roja 23 el ya ser ra 2000 de, verba asmnan kewya firda ...

Xo xo de fikiryo; No j xezeb vara sipye wo y de, him heto  rind, him j heto xirab esto. Ewro j het vare y xirab, het rind ra hukim kerdb hwyay Heval ma y delal mara gretb b...

                                                                

                                                        ile 2000,  Xinere

 

 

apkirin

copyright 2002-2004 info@pen-kurd.org