Rewşi Jinani KURD

 Şemzîn Cîhanî

 

 

Rojhelati KURDISTAN :

 

Sistemi hikumeti estai wilati IRAN be pei sistemeki (Théocratie) damezrawe u bem peyeş komari Islami IRAN yasakani be pei yasai islami u mezhebi (şihe ) damezranduwe .

Be pei qanuni 300 le yasai esasi IRAN e, jin niwei piyawe u le bwari hiquqişewe debe be niwei insanek hisab bikre .

1) Beşkirdini mirat u ersiye

2) Wergirtini diye

3) Qesas

4) Muçe

Jinan be nawi zinah sengsar dekren

jinan hukmi ehdamyan pe dedre

kiçan u jinan le naw zindanekan da dest drejiyan dekrete ser u ...

herweha be hoy kiltureki dasepaw be ser xelki kurd le rojhelati kurdistan da , kiçan le emreki kem da xetene dekren u le IRAN da rejei xo kuji u xo sutandini jinan le KURDISTAN da le  asteki here berz daye ke zorbei rudani em karesataneş degeretewe bo nebuni perwerde u sistemeki yasayi drust bo jinan u herweha bal kişandini kilturi dini u mezhebi be ser tewawi komelga u tewawi yasakan da , ke bo jin hiç regeyek , ciya le xo kuji nahelletewe u jinan le IRAN da u be taybet le KURDISTAN da tewaw be hiwa mawnetewe , u her core narezayeti derbirinekiş le layen komari islami IRANewe qebull nakret u deşe mucazat u zindan bo kesi rexnegir bibrdretewe .

  

Başûri KURDISTAN (free KURDISTAN):

 

Rewşi em beşe le KURDISTAN, bar u doxeki taybetiye be hoy emei ke lem beşe le wilat da hikumeti KURDi deşelatdare u xoy yasakani dademezrene u xoşi biryardre , her boyeş yasa be şeweyeki hiquqi parezwani le mafi jinan dekat u be 10yan rekxrawi çalaki jinan heye u berdewam seminar u konfrans le ser prwerdei jinan bo wedest henani mafekaniyan u çon beşdar buniyan le siyaset u kar u bari dewleti u civaki da dedret , bellam le başuri wilat be hoy ewei ke KURDISTANeki azade , zorbei jinani kurd lem parçeye da wa bir dekenewe ke itr hiç keşeyekyan niye u tewawi mafekaniyan parezrawe u her boyeş hewldaneki cedi le bo wergrtini mafi rasteqinei xoyan naden u emeş keşeyeki cidiye ke wek xetereki şardrawe ru be ruy jinani em parçeye botewe , herweha eger çi yasai KURDISTAN dij be kuşhtini jinan u be gişti dij be tund u tiji le beramberi jinan da rawestawe, bellam be daxewe le hendek şweni bashur da be hoy kultureki zal bu be ser xelk kurd da, ta be estaş jin be biyanuy namus dekujin , helbet eme kilturi rasteqinei mileti KURD niye u kiltureke ke le berdewami koloniyalismekan be ser xaki KURDISTAN da be ce mawe u ...

 

Rojawayi KURDISTAN :

 

Lem beşe le KURDISTAN da jinan roleki zor kemyan biniwe hem le baznei desthelati siyasi da u hem le biwari peşkewti ciwaki da u tenanet huneriş da, be hoy tunekirini nasnamei regezi ewan be şeweyeki radikal le layen hikumeti suriye u tenanet bar u doxi xirapi aburiş

 

Bakuri KURDISTAN :

 

Xelkani bakuri kurdistan be gişti be hoy asemilasyoneki tewaw le jer desthelati turki u be turk kirdiniyan le layen dewleti turkiyewe , zimani dayki xoyan wate zimani kurdi yan le dest dawe u be zimani turki deaxevin ,zorbei jinani azad le em beşe le wilati KURDISTAN da, jinanekin ke ruyan le şorş kirduwe u le çiyakani KURDISTAN da gerillan u hawkat le gel şer kirdin bo wedest henani mafi netewayetiyan , bo mafi regezi jin bunişyan hewll deden, herweha jinani bakuri KURDISTAN be 10yan rekxrawi jinan le bo dawakari mafi jinanyan heye , bellam lem beşe da qeyrani kilturi u tune kirini nasnamei neteweyi u le destdani zimani dayki qisei yekem le asti keşei jinan da deken .

 

Jinani kurdi koçber le derewei KURDISTAN :

 

Zorbei em  jinanei ke KURDi koçberin u le derewei xaki KURDISTAN da dejin , be hoy kilturi na rast ke zortr le ayinewe serçawe degrin le naw komelgay piyawsalarane u eşirei da deçewsendrenewe, bellam eger çi em jinane le xaki rasteqinei xoşiyan da nejiyawin ke çi hewildaniyan le bo mafi regezi jin buniyan heta estaş her berdewame u ta radeyeki zoriş dekre biwuttre ke twaniwyane serkewtini femenisti baş we dest bihenin .

 

 

 

 

 

 

 

çapkirin

copyright © 2002-2006 info@pen-kurd.org