Listeyî Gotarekan  Sereta  Beşî ta êsta
کمیته حمایت از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و مدنی کُرد

کمیته حمایت از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و مدنی کُرد
یادداشتهای اعتصاب(2)

در ستایش احمدی نژاد¿¿!!!
تقدیم به مقاومت فرزاد¡علی و فرهاد
ب.برخودان¡زندان اوین
افسار گسیختگی افکار همیشه به معنی تمرد ولجاجت احمقانه دربرابر گزینه های مخالف ورقیب نیست شرم شاید گاهی حامل معنایی باشد¡که تنها شرمی اجتماعی مانع ازبروزآن گردیده استºشاید گاهی نیزمعلول جسارتی از فرط اشتیاق والتهابی کودکانه برای رسیدن به مقصدی مشخص باشد.فارغ از برداشتی که یک اندیشه می تواند ازتحول داشته باشد.
آنچه می تواند ما را بر تحلیلی جامع رهنمون کند¡درون مایه های اصیل یا کذایی آن اندیشه است º وزمانی این تفکر می تواند برانگیزاننده تر باشد¡که در هیبت اقتداری رسمی ادعای تحولی درگستره ی جهانی را برخود متصورنماید.
احمدی نژاد نه تنها خود وجودیش ¡که کل سیاستهایش ¡عملکردهایش¡نگرش ها وحتی حرکات واعمالش نشان ازگسست وتمرد ازآن شرم اجتماعی ومصلحت اندیشی سیاست ورزانه دارد.چه آن زمان که درجریان انتخابا ت¡ گفتارش را مزین به الفاظ و وعده های رویایی وعامیانه می نمودºچه بعد ازجای گیری در راس قدرت اجرایی ¡که طرح های چند ساعته وغیرکارشناسی رابرای مدیریت داخلی وجهانی ابلاغ و حتا مواردی را عملی نمود¡نشان داد که او قصدبازگشت به اصالت انقلابی خود را دارد.
احمدی نژاد نه به تنهایی ¡بلکه به نمایندگی ازجریان فکری شناخته شده ایی وارد گود مبارزاتی شد¡که دلشوره ی دوری ازرسالتهاودستاوردهای انقلاب همواره اورا آزارداده است .آنان به خوبی می دانستند¡ دوری از ارزشهای انقلاب اسلامی تا چه حد می تواند بنیان براندازانه ورسواکننده ی واقعیت وجودی انقلاب واعمالش باشد.تحسین احمدی نژادنیزبه طور دقیق درپاسداشت این رجعت وباوربه اصالت ها از جانب اوست .احمدی نژادفرزند خلف انقلابی ست ¡که به قصد قبضه ی قدرت شنیع ترین اعمال را درقالب وپوششهای آیینی وانقلابی ¡به قصد حذف رقیب ومصادره ی انقلاب به کار برد.اویادآورمجریان تفکری ست ¡که تثبیت وبالندگی خودرادرخشونتی انقلابی به قصدریشه کنی مقاومتها وطغیان ها جست وجو کرده بود.اوحتا یادآورقربانیان جهالت انقلابی ست ¡جان باختگانی که به قصدیادآوری هشداربه خانمان براندازی سیاست های هم رزمان انقلابی اوتسلیم ناپذیری را به خفت وبی مسوولیتی خود خواسته ترجیح دادند. احمدی نژاد حلقه ی اتصال نسل جدیدی ست ¡که فاقدهرگونه تجربه ی مستقیمی ازکیفیت شکل گیری وتثبیت انقلاب اسلامی ست¡با واقعیت های که در شکل سیاست های قالبی وانحصاری تمامی جریانهای رژیم را قلع وقمع کرد.نسل پرسشگر امروزواقعیت روتین انقلاب را دیگرنه تنها درخاطرات ونوشته ها وتحلیل ها که درسیاستهای اعلانی واعمالی دولت احمدی نژاد به عینه مشاهده می کند.
احمدی نژاد ذات مصادره چی های انقلاب را بدون هیچ ترس و واهمه ی وبا ایمان راسخ وبااعمالش برما نمایان کرده است .هم آن زمان که سیاستهای انبساطی خود را در زمینه اقتصادی اجرایی کردºهم آن زمان که مدیریت سیاسی داخلی وخارجی کشور را صرفا براساس حب و بغض ایدئولوژیک وبه دوراز مقدرات ومخدرات نظام سیاسی هتاکانه برزبان می آورد¡مااصل تفکرانقلابی وواقعیت گریزی آن رابیشتردرک می کنیم. چه چیزی می تواند بی توجهی عینی یک ذهن بیماربه توصیه های کارشناسان اموررا بهترازانتزاع آن چیز به بیمارگونگی ایدئولوژی نظام وارزشهای اصیل انقلابی را بر ما روشن سازد.شاید امروزارزشهای به شدت متصلب وبه سختی دگم وتقابل جویانه ی نظام سیاسی برای ذهن کسل ومنفعل نسل جدید با اجرای سیاستهای بی ملاحظه وراستین احمدی نژاد قابل درک تر باشد.تحسین صداقت احمدی نژاد با چاشنی ازتاسف وتاثر را آن گاه بیشتر می توان درک کرد¡که نتایج ملموس سیاستهای جهت دار او وتیم فکری اش درحوزهای مختلف ¡اذهان خفته وتوده ی ناهشیار را به خود آوردهºکه سیاست ورزی ومملکت داری چیزی فراترازخط ونشان کشیدن های چاله میدانی وتهدیدها و وعده های عوام فریبانه است.سعی درساده سازی فضای سیاسی با استفاده ازبرنامه ریزی های تقلیل گرایانه وتک بعدی ¡کلکسیونی ازشاخص ها ودرصدهای کم وزیادی را درموضوعات مختلف پدیدار نموده است ¡که همان اذهان کم حوصله وخاموش را قانع کردهºولازمه اش سیاست ومدیریت ¡درایت وسیاست است.
احمدی نژاد ¡چه هنگامی که هولوکاست را منکرمی شدºونوید نابودی اسرائیل را در آینده ی نزدیک می داد¡چه زمانی که کل تخیل خود را برتغییرنظم جهانی ونظام سلطه متمرکز می کرد¡آگاهانه می خواست این ندا را سردهد¡فارغ ازوجود دست به دست شدن حکومت بین خودی ها ¡این موارد آرمانهای همیشگی وهمه حال انقلاب است .نبایدتصورکرد¡اوهذیان می گوید! اوهوشیارانه همان چیز را نمایان می سازد ¡که بدنه ی اصلی نظام نسبت به ابراز آشکار آن مردد بوده استºواین در حالی ست ¡که با تاسی به آن ¡محفلها وگروههای خودی را بر علیه دشمنان غیرخودی وفرضی بسیج کرده و می کند.
هاله ی نوری که احمدی نژاد گهگاه آن را می بیند¡همان ذهن تکامل یافته وملکوتی ست ¡که آموزه های خود را در مراکز رسمی و غیر رسمی دنیا گریز ساختارهای اجتماعی وسیاسی پرورش داده است .مراکز آموزشی ای که به نیت ماندگاری درقدرت سیاسی کل تلاش خود را براقناع ذهنیتی متمرکز کرده که سعی دارد راه تمامی مشکلات را در آسمانها بجوید.این جریان نه تنها درمدیران سیاسی که متاسفانه در لایه های پنهان و پیدای ساختارهای اجتماعی وفرهنگی ما به آسانی قابل رویت است .این نظام فکری توانسته سالیان دور و درازی بشریت رادروانفسای بی اختیاری وجبریتی قراردهد¡که درسایه ی آن توجیه کشتارهای عظیم ومسوولیت ناپذیری اعمال زورگویانه ی خود را تنها به قیمت رجعت دادن به دنیائی که ملاکهای اصیل پاداش دهی را در خود دارد منحرف کند.
احمدی نژاد از این جهت قابل تحسین است که نسخه های نابودگرانه نظام آموزشی را از حوزه های فردی و محفلی درون حاکمیتی به سطح اجتماع ملی و جهانی کشانده و ذهن متمدن و بشر مدرن را با عینیت و مصادیق امروزی تفکری روبرو نموده که تمامیت خواهانه خواستار حذف دیگری هایش بوده و هست.
آن خودی که این تفکر در صدد حفظ آن به قیمت سایر دیگری ها است به حدی دامنه ائی محدود دارد که بر آن است تا کمیت آن را به سطحی برساند که تمامی معیارهای (خود تعریف)را در کیفیت اعضایش نمایان سازد.احمدی نژاد سه دهه مخفی کاری و محفل بازی تفکرات را برملا ساخت که تنها در خلوت گروهی جسارت ابراز آنان را به منظور برپایی جامعه اسلامی از طریق تاسیس دولت اسلامی ¡داشت.خروجی این ذهن پرورش یافته نیز عزمی راسخ در حذف فیزیکی و فکری کل گزینه های مخالف و تلاش برای صدور انحصار گرائی اعتقادی در گستره ای بود که جنگهای چندین ساله و کشتارهای فراوانی را متحمل ساخته و می سازد. امروز رسائی فریاد احمدی نژاد رسوائی و عملیاتی شدن این اندیشه فراتر از مجالس خودی و نمایش دادن تبعات عینی این نگرش برای دیگری هائی ورای جغرافیای ایران است.
0 Comments
Posted on 08 Sep 2008 by mrechid
Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews


copyright © webmaster@pen-kurd.org