Guipuscoan Basque

send by Ricardo Gustavo Espeja

 

 

Original Guipuscoan Basque[6]

English

Guernicaco arbola
Da bedeincatuba
Euscaldunen artean
Guztiz maitatuba:
Eman ta zabaltzazu
Munduban frutuba,
Adoratzen zaitugu
Arbola santuba.

The Tree of Guernica
is blessed
among the Basques;
absolutely loved.
Give and deliver
the fruit unto the world.
We adore you,
holy tree.

Milla urte inguruda
Esaten dutela
Jaincoac jarrizubela
Guernicaco arbola:
Saude bada zutican
Orain da dembora,
Eroritzen bacera
Arras galduguera.

About one thousand years,
they say,
since God planted it,
the Guernica tree:
Stand, so,
now is the time
If you fall
we will perish easily.

Etzera erorico
Arbola maitea,
Baldin portatzen bada
Vizcaico juntia:
Lauroc artuco degu
Surequin partia
Paquian bici dedin
Euscaldun gendia.

You will not fall,
dear tree,
if the Biscay
assembly
behaves:
We four will take
your party
so that the Basque people
live in peace.

Betico bicidedin
Jaunari escatzeco
Jarri gaitecen danoc
Laster belaunico:
Eta biotzetican
Escatu esquero
Arbola bicico da
Orain eta guero.

So that it lives forever,
to ask the Lord,
let us all
kneel down quickly:
and from the heart,
by asking,
the tree will live
now and forever.

Arbola botatzia
Dutela pentzatu
Euscal erri guztiyan
Denac badakigu:
Ea bada gendia
Dembora orain degu,
Erori gabetanic
Iruqui biagu.

That they have thought
to fell the tree
in the
Basque Country
we all know.
So, people, now is the time!
We have to hold it up
and not let it fall.

Beti egongocera
Uda berricua,
Lore ainciñetaco
Mancha gabecoa:
Erruquisaitez bada
Biotz gurecoa,
Dembora galdu gabe
Emanic frutuba.

You will always be
of spring,
without the stain
of the flowers of old.
Have mercy,
you of our heart,
losing no time,
give fruit.

Arbolac erantzun du
Contuz bicitzeko,
Eta biotzetican
Jaunari escatzeco:
Guerraric nai ez degu
Paquea betico,
Gure legue zuzenac
Emen maitatzeco.

The tree answered
that we should live carefully
and in our hearts
ask the Lord:
We do not want wars
[but] peace forever,
to love here
our fair laws.

Erregutu diogun
Jaungoico jaunari
Paquea emateco
Orain eta beti:
Bay eta indarrare
Cedorren lurrari
Eta bendiciyoa
Euscal erriyari.

We ask
of the Lord God
that he gives us peace,
now and forever:
and strength as well
to His land
and the blessing
for the Basque land.

Orain cantaditzagun
Laubat bertzo berri
Gure provinciaren
Alabantzagarri:
Alabac esaten du
Su garrez beteric
Nere biotzecua
Eutzico diat nic.

Now let us sing
four new verses
in praise
of our province:
Alava says
full of fever
the one of my heart
I will keep.

Guipúzcoa urrena
Arras sentituric
Asi da deadarrez
Ama guernicari:
Erori etzeitzen
Arrimatu neri
Zure cendogarriya
Emen nacazu ni.

Guipuscoa next,
very moved,
has started with the call
to mother Guernica:
Do not fall:
come near me!
Your strengthener
you have in me!

Ostoa verdia eta
Zañac ere fresco,
Nere seme maiteac
Ez naiz erorico:
Beartzen banaiz ere
Egon beti pronto
Nigandican etzayac
Itzurerazoco.

The green leaf and
the fresh zañac,
my dear sons,
I will not let fall:
If I need it too
be always ready
the enemies around me
to force into retreat.

Guztiz maitagarria
Eta oestarguiña
Beguiratu gaitzasu
Ceruco erreguiña
Guerraric gabetanic
Bici albaguiña.
Oraindaño izandegu
Guretzaco diña."

Always lovable
and sky light,
look at us,
Queen of Heaven
without war
so that we can.
She has been until now
good to us.

[edit] See also

Wikimedia Commons has media related to:

Gernikako Arbola

[edit] Other Fuero trees in Biscay

[edit] References

1.  ^ El Mundo, 26 February 2005, Otro árbol de Gernika

2.  ^ An interview with Jaime del Burgo Torres, the captain that ordered the guard. Allegedly from El Mundo (31 October 2005).

3.  ^ La prudencia en la mujer, Acto 1, Tirso de Molina. Referred as the arbol de Garnica [sic].

4.  ^ The Oak of Guernica, William Wordsworth, 1810.

5.  ^ Gernikako Arbola, véritable hymne basque, French-language paper by Jean Haritschelhar.

6.  ^ Guernicaco Arbola, by Jose Maria Iparragirre, Colección de aires vascongados, Ed. Sendoa, Donostia, 1981.

[edit] External links

 

 

 

 

 

 

print

copyright © 2002-2005 info@pen-kurd.org